PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Waray

 

Pag-ampo


Diyos, amon Amay, ginahimaya ka dida san imo kasantosan, kay dida sa ira kinabuhi kinikita an kamaanyag san Imo mga upa. Ginhahalad namon sa Imo an kinabuhi ngan pagka-susgaran ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Binaton siya ngada sa Imo grasya pinaagi sin kinabuhi sin pagka-santos. Bilang usa nga Filipina, dinuok siya sin suok pakada sa Imo pinaagi sin pagserbisyo sa mga maysakit, sa mga kablas, ngan batan-on. Sa amon pagdumdom sa iya, pinangangaro namon an Imo panabang, labi na gud …(ipahayag an imo gin-uungara). Makilala kunta san Singbahan an iya pagkabaraan bilang usa nga susgaranan san pagkamatinumanon sa katawhan san aton nasud.

Pinangangaro namon ini pinaagi san grasya ni Jesus, amon Maloloy-on nga Magtaralwas, ug san mga pag-ampo ni Maria, Raynasan Santos nga Rosaryo. Amen.

Amay Namon….Maghimaya ka, Maria….Himaya…

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is now Venerable!
click below for related News

TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
......I don't know what to do to change his lifestyle... after I asked the Intercession of Mother Francisca del Espiritu Santo...     Mrs. Vilma S. Domingue

*****

...it became my problem as to where should I get the money for his tuition fees, (I didn't want him to stop at that time). To solve the problem... during the mass in honor ...
    Mrs. Erlinda Sy
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...