PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Waray

 

Pag-ampo


Diyos, amon Amay, ginahimaya ka dida san imo kasantosan, kay dida sa ira kinabuhi kinikita an kamaanyag san Imo mga upa. Ginhahalad namon sa Imo an kinabuhi ngan pagka-susgaran ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Binaton siya ngada sa Imo grasya pinaagi sin kinabuhi sin pagka-santos. Bilang usa nga Filipina, dinuok siya sin suok pakada sa Imo pinaagi sin pagserbisyo sa mga maysakit, sa mga kablas, ngan batan-on. Sa amon pagdumdom sa iya, pinangangaro namon an Imo panabang, labi na gud …(ipahayag an imo gin-uungara). Makilala kunta san Singbahan an iya pagkabaraan bilang usa nga susgaranan san pagkamatinumanon sa katawhan san aton nasud.

Pinangangaro namon ini pinaagi san grasya ni Jesus, amon Maloloy-on nga Magtaralwas, ug san mga pag-ampo ni Maria, Raynasan Santos nga Rosaryo. Amen.

Amay Namon….Maghimaya ka, Maria….Himaya…

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is Venerable!
Roman Phase events
MF Official Portrait

               

LMAMFES

Lay Missionary Associates of M.Francisca

UPDATES & LINKAGES
LMAMFES@300 BEATERIO- GENERALATE LUZON
LMAMFES MINDANAO
LMAMFES -BEATERIO MARBEL


OBITUARIES

FOR THE REPOSE OF THE SOUL/S OF:
Hmna. Melinda Bustamante
Beaterio Generalate
Sr. Adline Perrera, OP
Sri Lanka
Sr. Tomasa Rivera, OP
Motherhouse
Sr. Clemencia Zartiga, OP
Tahanang Siena
Hmna. Fely Padua
Beaterio Generalate
 
 


TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...