mf woman for our timesWhite

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Waray

 

Pag-ampo


Diyos, amon Amay, ginahimaya ka dida san imo kasantosan, kay dida sa ira kinabuhi kinikita an kamaanyag san Imo mga upa. Ginhahalad namon sa Imo an kinabuhi ngan pagka-susgaran ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Binaton siya ngada sa Imo grasya pinaagi sin kinabuhi sin pagka-santos. Bilang usa nga Filipina, dinuok siya sin suok pakada sa Imo pinaagi sin pagserbisyo sa mga maysakit, sa mga kablas, ngan batan-on. Sa amon pagdumdom sa iya, pinangangaro namon an Imo panabang, labi na gud …(ipahayag an imo gin-uungara). Makilala kunta san Singbahan an iya pagkabaraan bilang usa nga susgaranan san pagkamatinumanon sa katawhan san aton nasud.

Pinangangaro namon ini pinaagi san grasya ni Jesus, amon Maloloy-on nga Magtaralwas, ug san mga pag-ampo ni Maria, Raynasan Santos nga Rosaryo. Amen.

Amay Namon….Maghimaya ka, Maria….Himaya…