Print

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Ilonggo

 

PANGAMUYO


Amay nga langitnon. ginahimaya ka paagj sa Imo mga santos kay makita namon sa ila kabuhi ang kabug-osan sang Imo mga bugay. Ginatugyan namon sa Imo ang kabuhj kag halimbawa ni Madre Francisca del Espiritu Santo nga dalayawon nga nakig-ambit sa Imo grasya paagi sa iya balaan nga kabuhi. Bilang babae nga Fjlipina, gintinguhaan gid niya nga magpalapjt sa Imo paagi sa pag-alagad niya sa mga masakiton. sa mga kubos kag sa mga pamatan- on. Gani. Amay, sa iya handumanan, ginapangayo namon sa Imo ining pinasahi nga bulig (imitlang ang inyo ginapangayo). Kabay pa nga kilalahon sang Santa Iglesiya ang iya balaan nga kabuhi nga isa ka halimbawa sang pagkamatinoohon para samga katawhan sang amon nasyon.

Ini tanan ginapangayo namon paagi sa grasya ni Jesu Kristo nga amon manluluwas kag sa pagpangamuyo ni Santa Maria nga Reyna sang Santo Rosario, Amen.


Amay Namon ….Maghimaya ka Maria…. Himaya sa Amay. ..