PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Ilocano

 

KARARAG


O Dios. nga Amami. Maidaydayawka kadagiti sasantos gapu iti panagbiagda. Ket makitami ti pannaka-balangat dagiti paraburmo. Ikammatalekmi kenka ti biag ken pagpatulad ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Naisangsangayan ti panangsungbatna iti grasiam babaen iti biag ti kina-santo. Kas maysa a Filipina, nagbalin a nasinged Kenka babaen iti panagserbina kadagiti agtutubo, masaksakit ken napanglaw. Dawatenmi, babaen daytoy a kararag a panglagipmi kenkuana. daytoy naisangsangayan a tulongmo a kasapulanmi ....(ibisik ti parabur a dawaten). Sapay koma ta bigbigen ti Simbaan ti kina-santona. tapno agbalin a pagwadan ti kina-pudno kadagiti tattao ken pagilianmi.

Dawatenmi daytoy gapu kadagjti kaikarian ni Jesus. a naasi a nanubbot kadakami ken babaen kadagjti kararag ni Maria. Reina ti Santo Rosario. Amen.

Maysa nga Amami… Ave Maria ken Gloria. ..

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is Venerable!
Official Portrait

LEARNING SESSION:

https://youtu.be/BW2bDZ0YeSk
poster
Daily Readings & Reflection

               

LMAMFES

Lay Missionary Associates of M.Francisca

UPDATES & LINKAGES
LMAMFES@300 BEATERIO- GENERALATE LUZON
LMAMFES MINDANAO
LMAMFES -BEATERIO MARBEL


OBITUARIES

FOR THE REPOSE OF THE SOUL/S OF:
Hmna. Melinda Bustamante
Beaterio Generalate
Sr. Adline Perrera, OP
Sri Lanka
Sr. Tomasa Rivera, OP
Motherhouse
Sr. Clemencia Zartiga, OP
Tahanang Siena
Hmna. Fely Padua
Beaterio Generalate
 
 


TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...