mf woman for our timesWhite

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Ilocano

 

KARARAG


O Dios. nga Amami. Maidaydayawka kadagiti sasantos gapu iti panagbiagda. Ket makitami ti pannaka-balangat dagiti paraburmo. Ikammatalekmi kenka ti biag ken pagpatulad ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Naisangsangayan ti panangsungbatna iti grasiam babaen iti biag ti kina-santo. Kas maysa a Filipina, nagbalin a nasinged Kenka babaen iti panagserbina kadagiti agtutubo, masaksakit ken napanglaw. Dawatenmi, babaen daytoy a kararag a panglagipmi kenkuana. daytoy naisangsangayan a tulongmo a kasapulanmi ....(ibisik ti parabur a dawaten). Sapay koma ta bigbigen ti Simbaan ti kina-santona. tapno agbalin a pagwadan ti kina-pudno kadagiti tattao ken pagilianmi.

Dawatenmi daytoy gapu kadagjti kaikarian ni Jesus. a naasi a nanubbot kadakami ken babaen kadagjti kararag ni Maria. Reina ti Santo Rosario. Amen.

Maysa nga Amami… Ave Maria ken Gloria. ..