PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Ilocano

 

KARARAG


O Dios. nga Amami. Maidaydayawka kadagiti sasantos gapu iti panagbiagda. Ket makitami ti pannaka-balangat dagiti paraburmo. Ikammatalekmi kenka ti biag ken pagpatulad ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Naisangsangayan ti panangsungbatna iti grasiam babaen iti biag ti kina-santo. Kas maysa a Filipina, nagbalin a nasinged Kenka babaen iti panagserbina kadagiti agtutubo, masaksakit ken napanglaw. Dawatenmi, babaen daytoy a kararag a panglagipmi kenkuana. daytoy naisangsangayan a tulongmo a kasapulanmi ....(ibisik ti parabur a dawaten). Sapay koma ta bigbigen ti Simbaan ti kina-santona. tapno agbalin a pagwadan ti kina-pudno kadagiti tattao ken pagilianmi.

Dawatenmi daytoy gapu kadagjti kaikarian ni Jesus. a naasi a nanubbot kadakami ken babaen kadagjti kararag ni Maria. Reina ti Santo Rosario. Amen.

Maysa nga Amami… Ave Maria ken Gloria. ..

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is now Venerable!
click below for related News

TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
......I don't know what to do to change his lifestyle... after I asked the Intercession of Mother Francisca del Espiritu Santo...     Mrs. Vilma S. Domingue

*****

...it became my problem as to where should I get the money for his tuition fees, (I didn't want him to stop at that time). To solve the problem... during the mass in honor ...
    Mrs. Erlinda Sy
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...