mf woman for our timesWhite

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Filipino

 

Panalangin kay
Madre Francisca del Espiritu Santo


Diyos naming ama. maluwalhati ka sa iyong mga banal sapagkat sa kanilang mga buhay ay namamalas namin ang kadakilaan ng iyong mga pagpapala. Inaalay namin sa iyo ang buhay at halimbawa ni Madre Francisca del Espiritu Santo, na tumugon sa iyong biyaya sa pamamagitan ng ~ng buhay at kabanalan. Bilang isang lingkod, nakipagkaisa siya sa iyo sa paglilingkod sa mga may karamdaman, sa mga dukha. at sa mga kabataan. Hinihiling po namin ang iyong natatanging tulong sa pananalanging ito sa kanyang ala-ala...(banggitin dito ang kahilingan).

Kilalanin nawa ng Santa Iglesia ang kanyang kabanalan bilang isang huwaran ng katapatan para sa lahat ng tao sa pangalan ni Hesukristong aming tagapagligtas at sa panalangin ni Mariang Reyna ng Santo Rosaryo. Amen.

Ama namin... Aba Ginoong Maria...Luwalhati sa Ama...