PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Filipino

 

Panalangin kay
Madre Francisca del Espiritu Santo


Diyos naming ama. maluwalhati ka sa iyong mga banal sapagkat sa kanilang mga buhay ay namamalas namin ang kadakilaan ng iyong mga pagpapala. Inaalay namin sa iyo ang buhay at halimbawa ni Madre Francisca del Espiritu Santo, na tumugon sa iyong biyaya sa pamamagitan ng ~ng buhay at kabanalan. Bilang isang lingkod, nakipagkaisa siya sa iyo sa paglilingkod sa mga may karamdaman, sa mga dukha. at sa mga kabataan. Hinihiling po namin ang iyong natatanging tulong sa pananalanging ito sa kanyang ala-ala...(banggitin dito ang kahilingan).

Kilalanin nawa ng Santa Iglesia ang kanyang kabanalan bilang isang huwaran ng katapatan para sa lahat ng tao sa pangalan ni Hesukristong aming tagapagligtas at sa panalangin ni Mariang Reyna ng Santo Rosaryo. Amen.

Ama namin... Aba Ginoong Maria...Luwalhati sa Ama...

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is Venerable!
Roman Phase events
MF Official Portrait

               

LMAMFES

Lay Missionary Associates of M.Francisca

UPDATES & LINKAGES
LMAMFES@300 BEATERIO- GENERALATE LUZON
LMAMFES MINDANAO
LMAMFES -BEATERIO MARBEL


OBITUARIES

FOR THE REPOSE OF THE SOUL/S OF:
Hmna. Melinda Bustamante
Beaterio Generalate
Sr. Adline Perrera, OP
Sri Lanka
Sr. Tomasa Rivera, OP
Motherhouse
Sr. Clemencia Zartiga, OP
Tahanang Siena
Hmna. Fely Padua
Beaterio Generalate
 
 


TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...