mf woman for our timesWhite

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Cebuano

 

PAG-AMPO


O Dios, among Amahan, ginahimaya ikaw diha sa Imong mga santos, kay sa ilang kinabuhi nakita namo ang pagpurongpurong sa Imong mga hatag. Ihalad namo Kanimo ang kinabuhi ug panig-ingnan ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Misanong siyang madalaygon sa Imong grasya pinaagi sa kinabuhi sa kasantos. Isip usa ka babayeng Pilipinhon, mipaduol siya Kanimo diha sa iyang pag-alagad sa mga masakiton, mga kabus ug mga batan-on. Nangamuyo kami, pinaagi niining pag-ampo sa iyang handumanan, sa Imong linain nga panabang…(dinhi isulti and imong gipangayo)…Ang iyang kasantos pagailhon unta sa Simbahan nga panig-ingnan sa kamakanunayon alang sa katawhan sa among nasud.

Kining among gipangayo pinaagi sa kadayganan ni Jesus among maloloy-ong Manunubos ug sa mga pag-ampo ni Maria, Rayna sa Rosario. Amen.


Amahan namo…Maghimaya ka Maria….Himaya sa Amahan…