mf woman for our timesWhite

PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Bicolano

 

Pamibi kita
MADRE FRANCISCA DEL ESPIRITU SANTO


     Dios na samong Ama, inoomaw ka kan gabos na Santo nin huli ta sa saindang buhay naheheling niamo an kapanoan kan saimong mga biyaya. Idinodolot niamo saimo an buhay asin halimbawa ni Madre Francisca del Espiritu Santo, na maogmang nagsimbag sa saimong mga biyaya sa paagi kan kabanalan kan saiyang buhay. Bjlang saimong mapakumbabang sorogoon. siya naghingoa na mas maparani saimo sa pag1ingkod sa mga may helang, sa mga nagtitios asin mga kaakian. Sa Paagi niya kami minahagad kan saimong tabang sa samong mga pamibion na ini... (mahagad kan mga biyayang boot mong makamtan...) Logod an saiyang kabanalan mamidbiran kan simbahan bilang sarong halimbawa kan tunay na paglingkod sa gabos na katawohan.

     Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong paratubos asin sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, Reyna kan Santo Rosaryo. Amen.

Ama Niamo…Tara Kagurangnan Maria…Pag-omawon…