PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Bicolano

 

Pamibi kita
MADRE FRANCISCA DEL ESPIRITU SANTO


     Dios na samong Ama, inoomaw ka kan gabos na Santo nin huli ta sa saindang buhay naheheling niamo an kapanoan kan saimong mga biyaya. Idinodolot niamo saimo an buhay asin halimbawa ni Madre Francisca del Espiritu Santo, na maogmang nagsimbag sa saimong mga biyaya sa paagi kan kabanalan kan saiyang buhay. Bjlang saimong mapakumbabang sorogoon. siya naghingoa na mas maparani saimo sa pag1ingkod sa mga may helang, sa mga nagtitios asin mga kaakian. Sa Paagi niya kami minahagad kan saimong tabang sa samong mga pamibion na ini... (mahagad kan mga biyayang boot mong makamtan...) Logod an saiyang kabanalan mamidbiran kan simbahan bilang sarong halimbawa kan tunay na paglingkod sa gabos na katawohan.

     Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong paratubos asin sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, Reyna kan Santo Rosaryo. Amen.

Ama Niamo…Tara Kagurangnan Maria…Pag-omawon…

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is Venerable!
Official Portrait

LEARNING SESSION:

https://youtu.be/BW2bDZ0YeSk
poster
Daily Readings & Reflection

               

LMAMFES

Lay Missionary Associates of M.Francisca

UPDATES & LINKAGES
LMAMFES@300 BEATERIO- GENERALATE LUZON
LMAMFES MINDANAO
LMAMFES -BEATERIO MARBEL


OBITUARIES

FOR THE REPOSE OF THE SOUL/S OF:
Hmna. Melinda Bustamante
Beaterio Generalate
Sr. Adline Perrera, OP
Sri Lanka
Sr. Tomasa Rivera, OP
Motherhouse
Sr. Clemencia Zartiga, OP
Tahanang Siena
Hmna. Fely Padua
Beaterio Generalate
 
 


TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...